Copyright

Gateway Review™ is een geregistreerd merk. Voor een merk geldt dat de juridische merkhouder het als enige mag gebruiken binnen een vooraf bepaalde regio en voor een bepaald doel.

Bureau Gateway is de enige licentiehouder in Nederland. Het bewaakt en ontwikkelt de Gateway Reviewmethode en begeleidt de uitvoering van Gateway Reviews op hoog risico projecten, programma's en organisaties bij de Rijks-, provinciale- en gemeentelijke overheid en de aan de overheid gelieerde organisaties.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Bureau Gateway.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Bureau Gateway en of  Gateway Review in op zoekmachines gerichte teksten is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan.

Voor nadere toelichting of instemming neemt u gerust contact met ons op.