Historie Gateway Review in Nederland

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft namens het Kabinet in 2009 maatregelen aangekondigd om grote projecten en programma's binnen het Rijk beter te sturen en beheersen. Hierbij lag de primaire focus op hoog risico programma's/projecten van 20 miljoen euro en meer. Eén van deze maatregelen betrof de (vrijwillige) introductie van de Gateway Review.

Een overzicht van een aantal mijlpalen sedert de introductie van de Gateway Review in Nederland van 2007 tot en met 2019.

Het begin

Gateway Review is rond 2000 ontwikkeld door de Britse overheid. Door de ervaringen in Engeland en na enkele positieve pilots in Nederland heeft de Nederlandse (rijks)overheid in 2009 besloten de Gateway Reviewmethode te adopteren. Het doel van de methode is om opdrachtgevers van programma's en projecten in een politiek-bestuurlijke omgeving te ondersteunen, om de slaagkans hiervan te vergroten en tevens een bijdrage te leveren aan het lerend vermogen van de overheid. Vandaar dat de Gateway Review methode vanaf het begin vanuit een helpend en lerend (in plaats van controlerend) perspectief is geïntroduceerd. De ontwikkeling van Gateway Review binnen Nederland tot nu toe wordt in vier fasen onderverdeeld.

Fase 1: Introduceren en implementeren

De eerste jaren was de aandacht gericht op de kwaliteitsborging van de Gateway Reviewmethode. De aandacht lag bij het ontwikkelen van goede handboeken, het opleiden van Gateway Reviewers en een kwalitatieve goede uitvoering van aangevraagde Gateway Reviews.

Fase 2: Het ontstaan van de Gateway Community

Door de positieve ervaringen binnen de rijksoverheid raakten ook de Gemeentes en Provincies geïnteresseerd in de methode en wilden graag de Gateway Reviewmethode toepassen. Sinds die tijd worden ambtenaren uit de gehele overheid opgeleid en ingezet als Gateway Reviewer. Mede door deze ontwikkelingen is in 2010 het begrip Gateway Community geïntroduceerd als verzamelnaam voor alle opgeleide Gateway Reviewers.

Fase 3: De Gateway Community om inhoudelijk met elkaar te leren

Naast het uitvoeren van Gateway Reviews en het met elkaar delen van ervaringen met de Gateway Reviewmethode is steeds meer aandacht gekomen voor de inhoudelijk 'te leren lessen'.

Hiertoe worden door Bureau Gateway analyses uitgevoerd over de uitgevoerde Gateway Reviews heen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de systematisch opgeslagen rapporten, aanbevelingen en uitkomsten van de evaluaties met Senior Responsible Owners (SRO’s) en Gateway Reviewteams. De uitkomsten van de analyses worden op verschillende wijzen met de Gateway Community gedeeld en besproken.

Fase 4: De lerende Gateway Community

In deze fase staan twee speerpunten centraal. Het eerste speerpunt betreft het blijven waarborgen van de kwaliteit van de Gateway Reviewmethode en de Gateway Reviewers. Het tweede speerpunt richt zich met name op het versterken van de (werking van de) Gateway Community.

Ontwikkelingen Bureau Gateway

In de beginperiode is Bureau Gateway met name bezig geweest met het ontwikkelen en het vergroten van de bekendheid van de Gateway Reviewmethode en het opleiden van Gateway Reviewers. In de daaropvolgende jaren is, naast het blijvend faciliteren en ondersteunen van de uitvoering van Gateway Reviews, aandacht besteed aan het opzetten van verschillende bronsystemen (Reviewers- en Review Database) en het ontwikkelen van een aanpak en werkwijze om de ervaringen uit de Gateway Reviews te benutten. In de huidige fase concentreert Bureau Gateway zich niet alleen op de excellente uitvering van een Gateway Review maar ook op kennisontwikkeling en kennisdeling.

Tijdlijn Gateway Review in Nederland