Bureau Gateway

Bureau Gateway is de enige licentiehouder voor de Gateway Reviewmethode in Nederland. Het bureau is organiek onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en opereert inhoudelijk vanuit een onafhankelijke positie. De Gateway Review Board bepaalt de strategische visie en koers van de Gateway Review in Nederland.

Binnen deze kaders voert Bureau Gateway grofweg drie taken uit: het coördineren / begeleiden van Gateway Reviews, het stimuleren en ondersteunen van kennisontwikkeling en kennisdeling en het beheer over de Gateway Community.

Coördinatie Gateway Reviews

Bureau Gateway begeleidt en coördineert de uitvoering van Gateway Reviews. Ze stelt Reviewteams samen, faciliteert en adviseert de opdrachtgevers en het Reviewteam bij de voorbereiding en uitvoering van een Gateway Review. Daarnaast toetst Bureau Gateway de kwaliteit van de uitvoering, rapporten en adviezen van een Gateway Review. Het bureau voert eveneens regie over en houdt toezicht op de uitvoering van reviews in andere branches.

Kennisontwikkeling en -deling

In de afgelopen jaren is op verschillende manieren door Bureau Gateway in samenwerking met de Gateway Community aandacht besteed aan kennisontwikkeling en kennisdeling. In 2018 is daartoe een strategisch programma “kennisontwikkeling” gestart met als doel om de inhoudelijke ervaringen en beelden uit de Gateway Reviews om te zetten in bruikbare kennis. 
 
De resultaten van deze kennisontwikkeling met Gateway Reviewers dragen bij aan de verdere professionalisering van de Gateway Reviewers en het toekomstbestendig houden van de Gateway Reviewmethode. Daarnaast worden deze ervaringen gebruikt ter verdere ondersteuning van het lerend vermogen van de overheid. Zo worden onder andere belangrijke inhoudelijke beelden uit de Gateway Reviews verwerkt in opleidingen bij de RAFEB en de ABD en verschillende universiteiten.

Ondersteuning Gateway Community

Toetreding tot de Gateway Community wordt gecoördineerd en bepaald door Bureau Gateway. In Nederland zijn meer dan 500 (oud)topambtenaren door Bureau Gateway opgeleid als Gateway Reviewer. Daarvan zijn er ongeveer 300 actief Gateway Reviewer.  De leden van de Gateway Community ontmoeten elkaar ook tijdens informatieve bijeenkomsten zoals ronde tafels (rondom een inhoudelijk thema) en workshops (bij nieuwe methode-ontwikkelingen). Bureau Gateway coördineert en faciliteert deze sessies. Het digitaal platform van de Gateway Community wordt door Bureau Gateway beheerd.

Samenstelling Bureau Gateway

Het bureau is beperkt van omvang (tien leden) en bestaat uit twee bestuurlijke ("peer-waardige") leden, vier Gateway Reviewbegeleiders, twee adviseurs ten behoeve van de kennisdeling en twee medewerkers ondersteuning (bedrijfsbureau).

De bestuurlijke leden zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en kwaliteit van de Gateway Reviews. Zij zijn de aanspreekpunten voor Gateway Board, de opdrachtgevers en de leden van de Gateway Community. Ze voeren ook de eerste stappen uit in het proces (oriëntatie en intake). Ook zijn ze verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering van Bureau Gateway. Onderling is een werkverdeling afgesproken.

De Reviewbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het gehele reviewproces (van intake tot en met evaluatie). Ze stellen Reviewteams samen, faciliteren en adviseren de opdrachtgevers en het Reviewteam bij de voorbereiding en uitvoering van een Gateway Review. Daarnaast hebben ze ieder een aantal additionele verantwoordelijkheden in de ontwikkeling van de methode.

De adviseurs  / onderzoekers zijn verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en ondersteuning van met name de kennisdeling. De medewerkers van het bedrijfsbureau zorgen ervoor dat alles soepel verloopt in de directe ondersteuning van Bureau Gateway.

Leden Bureau Gateway

Een overzicht van de leden van Bureau Gateway.