Gateway 2 voorbereiding en verwervingsstrategie

Gateway Review 2 wordt uitgevoerd zodra de projectaanpak vastgesteld is en vindt plaats vóórdat het projectteam mogelijke leveranciers formeel benadert.

Mogelijke aandachtsgebieden

Hieronder een overzicht van de mogelijke aandachtsgebieden.

Doel en rechtvaardiging

Het Gateway Reviewteam toetst of bestaansgrond van het project en de beoogde resultaten nog steeds aantoonbaar en wenselijk zijn. De bijdrage aan de bredere beleidsdoelstellingen van de organisatie is eveneens nog steeds duidelijk. Het project is relevant voor het bovenliggende programma als het daar onderdeel van uit maakt.

Projectaanpak, voorbereiding en verwerving

Het Gateway Reviewteam onderzoekt of de beoogde aanpak succesvol gaat zijn nu het project echt van start gaat. De verwervingstrategie is passend en er is expertise beschikbaar over de leveranciersmarkt. De juiste financiële en andere bronnen zijn beschikbaar, de governance werkt in de praktijk.

Betrokkenheid omgeving

Het Gateway Reviewteam gaat na hoe er in het project omgegaan wordt met omgevingsfactoren die van belang zijn voor het slagen van het project.  Er is aansluiting met projecten en programma's in de omgeving.